Back to top
Body: 
 
 
 
 

Product Engineer (Facade & Special) – Product

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566

จำนวน 1 อัตรา

ประจำที่สำนักงานใหญ่ พญาไท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริหารจัดการสินค้าในกลุ่ม LED Facade lighting

- สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายขายและลูกค้า

- ควบคุมคุณภาพ จัดหาและพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

- นำเสนอสินค้าในกลุ่มงานโครงการกับผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และวิศวกร

- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์

- มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สินค้าอิเลคทรอนิกส์ ไฟฟ้า และแสงสว่าง

- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งประวัติการทำงานมาที่[email protected],  [email protected]

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: 022488133 ext. 2301, 2304

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Product Engineer (Facade & Special) – Installation

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566

จำนวน 2 อัตรา

ประจำที่สำนักงานใหญ่ พญาไท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบงานโครงการต่างๆ ในการติดตั้งโคมไฟ, แสงไฟ ได้ทันตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

- ออกแบบระบบควบคุมการเปลี่ยนสีของ LED FACADE LIGHTING, Commissioning ให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการของลูกค้า

- นำเสนอสินค้าในกลุ่มงานโครงการกับผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และวิศวกร

- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- พ้นภาระด้านการเกณฑ์ทหาร

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรืออิเลคทรอนิกส์

- มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคา การติดตั้งระบบไฟฟ้า

- สามารถอ่านแบบวงจร แบบก่อสร้าง และประเมินการใช้งานอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ได้

- สามารถควบคุมงานตาม Site งานได้

- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งประวัติการทำงานมาที่[email protected],  [email protected]

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: 022488133 ext. 2301, 2304

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------